pohotovost.sk
Prihlásenie do Klientskej zóny Prihlásiť
Menu
Volajte v cene miestneho hovoru 0850 111 155 Prevádzka je PO-PI 08:00-18:00

Aktuality

Informácie o odklade splátok pre úvery poskytnuté spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. v zmysle ustanovenia § 30b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 („zákon“)

Ak ste spotrebiteľ a máte so spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. uzatvorenú zmluvu o spotrebiteľskom úvere v zmysle zákona č. 129/2010 Z.z., máte možnosť na základe písomnej žiadosti odložiť splátky Vašich úverov na 3 mesiace, pričom odklad bude účinný odo dňa splatnosti poslednej nezaplatenej splátky. O odklad môžete požiadať kedykoľvek počas trvania pandémie, bez negatívneho záznamu v úverovom registri. O odklad splátok môžete požiadať aj na ďalšie tri mesiace, ak oznámite spoločnosti svoj záujem o ďalší odklad splátok najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splátok; toto oznámenie musí obsahovať číslo spotrebiteľskej zmluvy a obdobie odkladu splátok.

Žiadosť o odklad musí byť riadne vyplnená a obsahovať všetky náležitosti podľa zákona. Vzor žiadosti nájdete na webovej stránke spoločnosti.

Odklad splátok Vám nebude povolený, ak:

  1. ste v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiadate odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
  2. boli ste k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o.,
  3. ku dňu podania žiadosti ste v stave zlyhania podľa čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení,
  4. žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo
  5. žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uverejnený na webovej stránke spoločnosti.


Váš úver spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. počas odkladu splátok nebude úročiť. Za povolenie odkladu splátok nebude spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr. Odklad preto znamená len odloženie splatenia splátok istiny a úroku.

V prípade, že Vám odklad splátok bol povolený a Vaša finančná situácia to dovolí, môžete úhrady splátok realizovať aj počas odkladu splátok, resp. predčasne splatiť celý úver.
Požiadať o odklad odporúčame elektronicky zaslaním podpísanej žiadosti na e-mailovú adresu info@pohotovost.sk. O odklad môžete požiadať aj na regionálnej agentúre spoločnosti, alebo zaslaním podpísanej žiadosti prostredníctvom pošty.

Najneskôr do 30 dní od podania žiadosti Vás budeme informovať o posúdení žiadosti.